Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU REKREACJI INDYWIDUALNEJ "APARTAMENTY SŁUPCZYŃSKI" 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) – w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Klientów Obiektu "APARTAMENTY SŁUPCZYŃSKI" z siedzibą w Łączkach, zwanego dalej "Obiektem", oraz ich mienia – zarządza się co następuje: 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin porządkowy zostaje wydany przez Marcina Słupczyńskiego, właściciela Obiektu "APARTAMENTY SŁUPCZYŃSKI" z siedzibą w Łączkach, jako prowadzącego działalność w zakresie usług wynajmu budynków rekreacji indywidualnej, zwanych dalej "Apartamentami", w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Klientów Obiektu oraz ich mienia. Niniejszy Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń poszczególnych Apartamentów. 

Regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu "APARTAMENTY SŁUPCZYŃSKI".

§ 2

1. Apartamenty wynajmowane są na doby. 

2.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. Jeżeli klient nie zwolni pokoju o godz. 11:00 będzie to podstawą do naliczenia obciążeń za kolejną rozpoczętą dobę. Nie stanowi to jednak gwarancji przedłużenia pobytu przez Właściciela Obiektu. 

§ 3

Osoba zajmująca Apartament, zwana dalej "Gościem", określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że Apartament został wynajęty na jedną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji Obiektu najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu. Recepcja Obiektu może nie uwzględnić życzenia Gościa przedłużenia najmu Apartamentu w przypadku braku wolnych miejsc. 

§ 4

1. Gość nie ma prawa przekazywać zajmowanego przez siebie Apartamentu osobom trzecim. Dotyczy to także przypadku, gdy nie upłynął okres, za który Gość uiścił opłatę należną za pobyt.

2.Osoby nie zameldowane w Apartamentach nie mogą przebywać na terenie Obiektu w tym w szczególności w poszczególnych Apartamentach, od godziny 22:00 do godziny 7:30 dnia następnego. 

§ 5

Na terenie Obiektu należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. 

§ 6

Wymiana bielizny pościelowej w Apartamentach odbywa się co siedem dni lub na każdorazowe życzenie Gościa, lecz nie częściej niż raz na 2 doby. 

Wymiana bielizny pościelowej odbywa się pod nieobecność Gościa, a w jego obecności jedynie na jego wyraźne żądanie. 

§ 7

Gość ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju ze zwierzęciem. Na teren Obiektu nie wolno wprowadzać psów ras uznanych za niebezpieczne oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych. 

Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach rekreacyjnych na teren wszystkich pomieszczeń Obiektu. W czasie poruszania się Gościa po terenie obiektu ze zwierzęciem, powinno ono być prowadzone na smyczy, a w przypadku psa dodatkowo w kagańcu. 

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych obiektów noclegowych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU NA TERENIE OBIEKTU I W APARTAMENTACH

§ 8

W celu zapewnienia Gościom należytego bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie Obiektu i w Apartamencie, ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w Apartamentach zakazuje się używania bez zgody Właściciela Obiektu jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, w tym grzałek elektrycznych, grzejników oraz palników gazowych.

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach na terenie Obiektu. 

W apartamentach Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, w szczególności prosimy o nie przestawianie dużych gabarytowo mebli, takich jak łóżka, lodówka, sofa.

Rażące naruszenie powyższego paragrafu może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat.

§ 9

Opuszczając Apartament Gość każdorazowo powinien dokładnie sprawdzić, czy drzwi do Apartamentu zostały prawidłowo zamknięte.

Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do Apartamentu, który zamieszkuje. 

ROZDZIAŁ III

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 10

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w Apartamentach oraz na terenie Obiektu, powstałe z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa lub z winy osób go odwiedzających. 

 

Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego – Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady. 

 

Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujące się na terenie Obiektu parkingi (dwa miejsca parkingowe przy każdym Apartamencie) są parkingami niestrzeżonymi. 

 

Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, środków pieniężnych, papierów wartościowych, a także przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, należących do Gościa, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji Obiektu. 

§ 11

Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu Obiektu w Apartamencie lub na terenie Obiektu, zostaną przechowane przez Recepcję Obiektu przez okres 30 dni od dnia opuszczenia Obiektu przez Gościa. Po upływie tego terminu przedmioty te zostaną zlikwidowane przez Recepcję Obiektu. 

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

W przypadku, gdy Gość nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy utrudnia lub uniemożliwia swoim zachowaniem innym osobom korzystanie z usług Obiektu może być poproszony przez personel do opuszczenia terenu Obiektu.

§ 13

Wcześniejsze opuszczenie Obiektu przez Gościa z przyczyn od niego niezależnych (choroba Gościa przebywającego, choroba członka rodziny nie przebywającego w Obiekcie, inne wypadki losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Obiektu) nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane usługi Obiektu.

§ 14

Gość zobowiązany jest uregulować należność za pobyt w Obiekcie w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. 

2.Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia pracownika Recepcji Obiektu do odmowy zameldowania Gościa i wydania klucza do Apartamentu. Osoby, dla których rezerwacji dokonywało biuro podróży muszą przy meldowaniu przedstawić potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt w biurze podróży. W przeciwnym wypadku pracownik Recepcji może zażądać zapłaty z góry lub odmówić pobytu. 

3.Do czynności zameldowania niezbędny jest dowód osobisty Gościa. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości Recepcjonisty, Recepcjonista ma prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport) bez podania przyczyny. 

§ 15

Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego przyjęcia Gościa, który w trakcie poprzedniego pobytu w Obiekcie rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy wyrządził szkodę w mieniu Obiektu lub mieniu pozostałych Gości, bądź na osobie Gościa Obiektu, pracownika Obiektu, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu. 

§ 16

Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji za wynajmowany apartament, kaucja stanowi formę zabezpieczenia. Po zakończonym pobycie w przypadku nie stwierdzenia żadnych usterek w apartamencie, kaucja w całości zostaje zwrócona osobie najmującej. Kwota kaucji może wynieść maksymalnie 500zł. 

§ 17

W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszego Regulaminu mają zastosowanie właściwe przepisy:

Kodeksu cywilnego,

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami). 

Łączki, dnia 01.08.2011

Właściciel Obiektu

"APARTAMENTY SŁUPCZYŃSKI"

Marcin Słupczyński